A. ONDERWERP VAN ETHISCHE REGELS
B. INHOUD EN DOEL VAN ETHISCHE REGELS

1. AANPASSING VAN DE BASISWET

– Kinderarbeid,
– Werkgelegenheid voor gehandicapten
– Discriminatie
– Intimidatie
– Veiligheid op de werkplek

2. STEUN VOOR DUURZAME VERBETERING

– Milieu Personeelszaken
LEGAAL GEBRUIK VAN FONDSEN, DIENSTEN OF ACTIVA:

3. COMMERCIËLE ETHIEK

– Relaties met klanten en leveranciers Eerlijke concurrentie
– Respect voor industriële eigendomsrechten van derden

4. BEROEPSETHIEK

– Correct gebruik van bedrijfsactiva
– Privacy van informatie
– Belangenverstrengeling
– Loyaliteit

5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NALEVING VAN DE ETHISCHE CODE EN MELDING VAN SCHENDINGEN
A. ONDERWERP VAN ETHISCHE REGELS

Platinflex ; verbindt zich ertoe haar activiteiten uit te voeren in overeenstemming met alle nationale of internationale wetten en regels die van kracht zijn in de landen waar zij actief is, de Platinflex Code of Business Ethics en andere procedures en instructies.

B. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN ETHISCHE REGELS

Het doel van de Ethische Code is te verzekeren dat Platinflex werkt binnen het kader van nationale en internationale wetten. Deze regels vervangen andere regels en procedures die momenteel van kracht zijn binnen Platinflex niet.
Niet elke werknemer van Platinflex kan contracten afsluiten, beslissingen nemen of andere afspraken maken die in strijd zijn met de wetgeving en deze Ethische Code.

1. NALEVING VAN DE BASISREGELS

Platinflex besteedt bijzondere aandacht aan het naleven van de mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieukwesties zoals bepaald door het Global Compact van de Organisatie van de Verenigde Naties…


A) KINDERARBEID:

Platinflex leeft de wetten en nationale reglementeringen na betreffende de tewerkstelling van kinderen en in elk geval is de tewerkstelling van kinderen onder de 18 jaar ten strengste verboden.
Platinflex besteedt aandacht aan haar leveranciers en partners om dezelfde gevoeligheid te tonen.


B) WERKGELEGENHEID VOOR GEHANDICAPTEN

Platinflex leeft de wetten en nationale regelgeving na inzake het werk van gehandicapten en neemt deel aan activiteiten die hun werk ondersteunen.


C) DISCRIMINATIE:

Platinflex leeft de nationale wetgeving inzake discriminatie na. In het bijzonder mag geen enkele kandidaat direct of indirect worden beroofd van een baan, stageaanvaarding of opleidingsmogelijkheden in het bedrijf,
-vooral salaris, opleiding, aanpassing, classificatie, promotie, rotatie, afkomst, familie, rijkdom, filosofische overtuigingen, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, familiestatus, genetica, politieke opvattingen, vakbondsactiviteiten, religieuze voorkeuren, uiterlijk, gezondheidsproblemen of lichamelijke handicap, mogelijke of waarschijnlijke zwangerschap of achternaam- kan geen discriminatie veroorzaken…


D) HARRASMENT:

Alle medewerkers hebben het recht om te werken in een gezonde omgeving vrij van fysieke en psychische intimidatie, die verboden is volgens de wetgeving en gebruiken van het land waarin Platinflex actief is.
Platinflex verbiedt ten strengste elke vorm van fysiek of psychisch pestgedrag bij haar medewerkers, zelfs indien er geen sprake is van een ondergeschikte-bovengeschikte relatie.
Alle klachten over pesterijen worden vertrouwelijk behandeld. Elke werknemer die meent lastiggevallen te zijn, dient dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische overste of rechtstreeks aan Human Resources Management van Platinflex. Er zal onmiddellijk een onderzoeks- en evaluatieprocedure worden gestart over het gedrag dat heeft geleid tot de overtreding van deze regel en de tuchtraad zal de situatie evalueren.


E) VEILIGHEID OP DE WERKPLEK:

Vanuit het principe van respect voor haar medewerkers verbindt Platinflex zich ertoe een werkomgeving te creëren die in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften om de gezondheid van de medewerkers te beschermen.
Platinflex medewerkers verbinden zich er ook toe te handelen in overeenstemming met de voorschriften en het beleid van de onderneming. Werknemers over gezondheid en veiligheid handelen verantwoordelijk en vermijden gedrag dat een gevaar kan vormen voor de werkplek en hun collega’s, zelfs als dit niet in de huidige definities staat.

2. STEUN VOOR DUURZAME VERBETERING

Platinflex medewerkers zien duurzaam succes, het bedrijf en haar reputatie als een onlosmakelijk geheel. Ze beschermen en hun continuïteit garanderen is een van de principes die in acht worden genomen bij het zakendoen.
Product- en serviceveiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid zijn prioriteiten in lijn met de visie van Platinflex.
In deze context is het de belangrijkste ethische verantwoordelijkheid van Platinflex-medewerkers om productie en service te leveren volgens de bedrijfsnormen om zo het leiderschap van Platinflex in de markt te behouden.


A) OMGEVING:

De prioriteit van Platinflex is het ontwikkelen van manieren van voortdurende verbetering om het milieu te respecteren en te beschermen.
De medewerkers van Platinflex nemen hun verantwoordelijkheid om het milieubewustzijn te bevorderen door het milieubeleid van het bedrijf als bedrijfspraktijk te hanteren.
Dankzij de implementatie van een milieubeheersysteem in overeenstemming met de ISO 14001-normen streeft Platinflex ernaar het milieu te beschermen, het verbruik van grondstoffen en energie te verminderen, efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en afval te verminderen in de productie-, distributie-, gebruiks- en recyclagefasen. Het ziet alle soorten afvalverwijdering als een verlies van natuurlijke hulpbronnen en probeert methoden te ontwikkelen om vervuiling aan de bron te voorkomen.
Het is ten strengste verboden om bij Platinflex producten te produceren of te verkopen die een onaanvaardbaar risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu.


B) HUMAN RESOURCES

Vrijheid van meningsuiting en interne communicatie zijn belangrijke waarden bij Platinflex. Om de werkomgeving te verbeteren, zet het bedrijf zich in voor de ontwikkeling van een relatie van wederzijds vertrouwen op alle niveaus, door zijn werknemers te ondersteunen om zich vrij te uiten.
Platinflex verwacht een verantwoorde werkgeversdialoog te ontwikkelen met haar medewerkers. Hiertoe houdt Platinflex, waar nodig, haar medewerkers op de hoogte van haar activiteiten, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving inzake het informeren en consulteren van medewerkers, ongeacht ondergeschikten, nieuwsborden, plan unit meetings, sociale bijeenkomsten, etc. mee te delen.
Human Resources Functions bij Platinflex ondersteunen hen met in-house coachingprocessen die de traditie achter zich laten en focussen op mensen. Op basis van het feit dat Human Resources het belangrijkste kapitaal is, hanteert het bedrijf het principe van contact met de werknemer, luisteren naar zijn behoeften en zorgzaamheid. Gebaseerd op het principe dat beëindiging een laatste redmiddel is (ultima ratio), om de werknemer te winnen, om het potentieel van de werknemer te onthullen en te ontwikkelen;
Training en competentieverwerving,
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben en het vermogen verwerven om zelfstandig werk te doen, Bijdragen aan permanente ontwikkeling op alle niveaus,
Het ondersteunt haar ontwikkeling met elementen zoals loopbaanontwikkeling en gelijk loonbeleid.
Deze principes worden toegepast voor de ontwikkeling van alle medewerkers van Platinflex, ongeacht de status en kwalificatie van het personeel.

2. COMMERCIËLE ETHIEK

Platinflex, om te kunnen blijven bestaan; Terwijl ze haar commerciële activiteiten winstgevend voortzet, wil ze ook voordelen creëren voor al haar belanghebbenden in de sociale en economische omgeving waarin ze zich bevindt.
Bij het creëren van dit voordeel houdt het ook rekening met de sociale, bestuurlijke en milieufactoren van zijn commerciële activiteiten. Het principe is om betrouwbare informatie te verstrekken door rekening te houden met de huidige waardeoordelen van de samenleving en juridische transacties.


A) RELATIES MET KLANTEN EN LEVERANCIERS

Het is verboden om elk soort geschenk of bonus van klanten of subindustriëlen aan te nemen, zelfs als ze een symbolische waarde hebben, ongeacht hun vorm, zoals geld, materiaal, service, entertainment, reizen enzovoort.
Het is verboden om enige vorm van betaling te doen, direct of indirect, in contanten of anderszins (zoals omkoping) aan een vertegenwoordiger van een klant of subbranche, met als doel een deal te sluiten of een commercieel of financieel voordeel te verkrijgen.
In elk geval mogen er geen geschenken of steunmaatregelen worden gegeven aan bestaande of potentiële klanten of subindustriëlen, behalve als ze symbolisch zijn.
Voor Platinflex moet de selectie van leveranciers die goederen of diensten leveren gebaseerd zijn op kwaliteit, behoefte, prestatie en kostencriteria. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer van Platinflex om binnen het kader van de regels de belangen van Platinflex voorop te stellen, de beste opties te verzamelen en de beste voorwaarden te bekomen tijdens de onderhandelingen met de toeleveranciersindustrie, weg van vriendschapsrelaties of discriminatiecriteria die door de huidige regels verboden zijn.
Geen enkele werknemer of manager mag, direct of indirect, geld investeren of lenen aan het kapitaal, de moeder of dochter van een subindustrialist die relaties heeft met Platinflex.
Werknemers en leidinggevenden kunnen niet profiteren van dezelfde voordelen die Platinflex voor hun persoonlijke behoeften toepast op de sub-industriëlen van Platinflex door voordeel te halen uit het werken binnen Platinflex.


B.LEGAAL GEBRUIK VAN FONDSEN, DIENSTEN OF ACTIVA:

Het gebruik van Platinflex’ fondsen, diensten en activa voor illegale of ongepaste doeleinden is strikt verboden. Geen enkele persoon of organisatie mag voordeel halen uit Platinflex door middel van steekpenningen, geschenken of andere middelen. Ook mogen binnenlandse of buitenlandse personen of organisaties geen geld of voordelen aannemen die in strijd zijn met de wetgeving.
Platinflex kan geen geldelijke steun of diensten verlenen aan politieke partijen, ambtenaren of kandidaten, zelfs niet als dit wettelijk is toegestaan volgens de regels van het land.
Er mag geen betaling worden gedaan aan een overheidsinstantie met als doel een positief effect te verkrijgen. Het is verboden om geschenken, diensten of uitnodigingen aan te bieden aan de werknemers of managers van dit soort organisaties, aangezien dergelijk gedrag zal worden opgevat als een poging van Platinflex om administratieve en officiële beslissingen te beïnvloeden.
Alle activa, schulden, vorderingen en andere transacties van Platinflex moeten worden geregistreerd en bewaard in overeenstemming met de boekhoudkundige principes en wetten.
Platinflex of haar andere filialen mogen geen enkele vorm van vertrouwelijke of niet-geregistreerde fondsen of activa aanhouden of bewaren.
Documenten die dergelijke commerciële of financiële gegevens bevatten, moeten alle boekhoudkundige transacties op transparante wijze weergeven. Betalingen waarvan verwacht of bekend is dat ze geheel of gedeeltelijk buiten het in het betalingsdocument vermelde doel zullen worden gebruikt, kunnen niet worden goedgekeurd of uitgevoerd. Wat de reden ook is, er kan geen valse of onbewijsbare rekening gevonden worden in de boeken en records van Platinflex en haar bedrijven.


C. EERLIJKE CONCURRENTIE:

Platinflex gelooft in een strikte naleving van de regels en wetten met betrekking tot concurrentie in de Europese Unie en andere landen waar zij actief is. Er kunnen regels zijn zoals overeenkomsten, projecten, aanpassingen of gecoördineerd werken aan prijzen, regio’s, marktaandelen of klanten die verboden zijn door eerlijke concurrentiewetten en -regels, geschreven of ongeschreven.
Het is de leidinggevenden en medewerkers van Platinflex verboden dergelijke overeenkomsten of akkoorden met concurrenten van Platinflex te ondertekenen.
Platinflex is gevoelig voor het verkrijgen van informatie over concurrenten door de ethische regels te volgen. Daarom moedigt het zijn werknemers aan om te profiteren van de publiek beschikbare informatie van zijn concurrenten met het oog op de voortdurende verbetering van de activiteiten van het bedrijf.
Medewerkers van Platinflex mogen zich niet bezighouden met illegale activiteiten tijdens het verzamelen van informatie over hun concurrenten. Integriteit, een van de belangrijkste principes van Platinflex, schendt de informatie en veiligheid van haar concurrenten niet op een manier die in strijd is met haar ondernemerschap en reputatie.


D. RESPECT VOOR INDUSTRIËLE RECHTEN VAN DERDEN:

Wat ook de noodzaak moge zijn (risico op verlies van marktaandeel, mogelijkheid om business te ontwikkelen, overname van een order, …), het publiekelijk schenden van industriële eigendomsrechten van derden is ten strengste verboden door Platinflex.


3. BEROEPSETHIEK

Platinflex heeft principes aangenomen die de nadruk leggen op het publieke doel, intellectuele traditie en vertrouwensrelaties en die medewerkers begeleiden bij het nemen van ethische beslissingen.


A) RESPECT VOOR DE INDUSTRIËLE RECHTEN VAN DERDEN:
Platinflex medewerkers en managers; zij zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de eigendommen, technologie, computer hardware en programma’s, onroerende goederen, uitrusting, machines en gereedschappen, verbindingen, grondstoffen en converteerbare activa van de onderneming, inclusief auteursrechten.
Hiervoor worden Platinflex medewerkers en managers ingeschakeld:
Hun activa gebruiken in overeenstemming met de regels en procedures van Platinflex,
Onbevoegd gebruik door derden (inclusief familieleden) voorkomen,
Het moet vooral worden gebruikt binnen de toegestane gebieden en alleen voor professionele doeleinden thuis,
Bewaar alle wachtwoorden en codes om ongeoorloofde toegang tot het Platinflex computersysteem te voorkomen,
Kopieer geen programma’s, procedures, codes, uitleg, presentaties, trainingen of programma’s ontwikkeld binnen Platinflex zonder toestemming van een bevoegd persoon,
In het geval dat Platinflex gebruik maakt van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in overeenstemming met de regels voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en Platinflex verlaat om welke reden dan ook (pensionering, einde van het contract of elke andere reden), zonder een kopie te bewaren, zijn zij verplicht om alle documenten die vertrouwelijke informatie bevatten zoals hieronder vermeld, terug te bezorgen aan de personeelsdienst


B) PRIVACY VAN INFORMATIE:
Bij Platinflex wordt informatie over het privéleven, prestatiebeoordelingen, opdrachten en lonen van werknemers strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot dergelijke informatie.
Op dezelfde manier moet elke werknemer de vertrouwelijkheid van zijn gegevens beschermen. Het is verboden om dergelijke gegevens van andere werknemers te onderzoeken, tenzij de plicht dit vereist. Met uitzondering van bevoegde personen hebben werknemers alleen toegang tot informatie over zichzelf.
Geen enkele medewerker mag vertrouwelijke informatie van Platinflex, ongeacht de bron of wijze van verkrijging, gebruiken of openbaar maken tijdens zijn/haar dienstverband of na uitdiensttreding bij Platinflex. Overtreding van deze regel zal leiden tot een juridisch onderzoek onder de arbeids- of strafwetgeving.
Andere gevoelige gegevens zoals Platinflex’s commerciële contracten, de resultaten en voorwaarden ervan, Platinflex’ financiële informatie, kostprijs per eenheid, technologische informatie, auteursrechten, computerprogramma’s of hardware gebruikt in normale bedrijfsactiviteiten zijn vertrouwelijk.
Het is verboden deze informatie openbaar te maken zonder toestemming van de Platinflex General Manager.
Personen van wie het contract afloopt of die niet langer met een arbeidsovereenkomst aan Platinflex verbonden zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.


C) Belangenconflict:
Het is essentieel voor Platinflex-medewerkers om de belangen van het bedrijf voorop te stellen in lijn met het principe van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Daarom vermijden werknemers dat ze in situaties terechtkomen die hun onpartijdigheid kunnen beïnvloeden vanwege hun persoonlijke belangen.
Onder belangenverstrengeling wordt verstaan: situaties waarin een werknemer of zijn/haar familielid persoonlijk voordeel behaalt als gevolg van een transactie met een persoon in Platinflex, of als een werknemer een dergelijke transactie verricht met een bedrijf dat eigendom is van hemzelf of iemand anders indirect, waarin hijzelf of een familielid financiële belangen heeft.
Een Platinflex-medewerker die vermoedt dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, moet naar een leidinggevende gaan en verduidelijken of de voorgenomen aankoop een belangenconflict zal creëren.


D) Loyaliteit:
Platinflex medewerkers en managers vervullen hun taken en verantwoordelijkheden eerlijk.
De managementfunctie bij Platinflex betekent een volledige dag werken. Daarom mogen alle werknemers in vaste dienst of leidinggevende functies geen tweede beroepsactiviteit hebben, geen bedrijf hebben of oprichten waarvoor ze hun eigen tijd of bedrijfstijd nodig hebben naast de taken die in de arbeidsovereenkomst zijn gespecificeerd.
Deze regel geldt niet voor tijdelijk werk buiten de normale werkuren in een bedrijf dat eigendom is van of wordt gerund door de echtgeno(o)t(e) of een ander familielid dat geen concurrent is van Platinflex.


E. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NALEVING VAN DE CODE VAN ETHIEK EN MELDING VAN OVERTREDINGEN
Elke werknemer en manager van Platinflex is verplicht om deze Code of Ethics te lezen, te begrijpen en toe te passen, indien nodig zullen andere personen herinnerd worden aan deze regels en principes afhankelijk van hun job op de werkvloer. De Platinflex-verantwoordelijken zullen erop toezien dat de bestaande regels gekend zijn en toegepast worden door alle medewerkers.


UITZONDERINGEN:
Uitzonderingen op of voortvloeiend uit de principes in de Ethische Gedragscode zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de General Manager, tenzij anders vermeld.


SCHENDING VAN REGELS:
Platinflex medewerkers worden geadviseerd om met hun leidinggevende te praten of advies te vragen aan de afdeling Human Resources als hun gedrag niet in overeenstemming is met de huidige Regels of als zij twijfels hebben.


VERBINTENIS:
Het personeel, nader te bepalen door de algemeen directeur van het bedrijf, kan tijdens de jaarlijkse evaluaties worden gevraagd een verklaring te ondertekenen dat het zich zal houden aan de Ethische Gedragscode.


BESCHRIJVINGEN:
Etik Kurallann yorumlanmasi, kapsami ve uygulamasi ileilgili olan her turlu sorular, §irket Genel Muduru’ne iletilerek insan Kaynaklari Departmanindan agklama istenir.

SANCTIES:

Schending van de Ethische Code kan leiden tot een sanctie. Dit kan in de vorm van een waarschuwing aan de begunstigde of ontslag, afhankelijk van de manier en de ernst van het overtreden van de regels en afhankelijk van de wetten in het land.